Działalność Krajowej Szkoły Skarbowości

  Działalność Krajowej Szkoły Skarbowości

  Działalność Krajowej Szkoły Skarbowości

  Misją

  Krajowej Szkoły Skarbowości
  jest kształcenie i rozwój do służby publicznej w skarbowości

   

  Krajowa Szkoła Skarbowości została powołana z dniem 1 marca 2017 r. na mocy ustawy z dnia 16 listopada 2016 roku o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1947) i ustawy z dnia 16 listopada 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1948) oraz aktu wykonawczego - Zarządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie organizacji jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz nadania im statutów.

  Krajowa Szkoła Skarbowości objęła dotychczasowy potencjał zgromadzony w Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów. Siedziba Szkoły mieści się w Warszawie przy ul. Okrzei 4. W ramach struktury organizacyjnej Szkoły funkcjonują filie zlokalizowane w dotąd działających ośrodkach zamiejscowych CEZRF w Białobrzegach, Jastrzębiej Górze, Krakowie, Muszynie i Otwocku oraz w nowej lokalizacji w Przemyślu.

  Zadania Szkoły obejmują m.in.:
  • koordynację działalności szkoleniowej w KAS;
  • opracowanie i rozwój jednolitego systemu szkolenia;
  • tworzenie programów i materiałów dydaktycznych;
  • badanie i analizę potrzeb w zakresie rozwoju zawodowego kadr KAS;
  • planowanie i organizowanie szkoleń oraz innych form doskonalenia zawodowego;
  • badanie i ocenę jakości i efektywności szkoleń;
  • prowadzenie szkoleń i egzaminów w służbie przygotowawczej;
  • prowadzenie szkoleń i egzaminów potwierdzających kwalifikacje;
  • prowadzenie studiów we współpracy ze szkołami wyższymi;
  • przygotowywanie i organizowanie konferencji, sympozjów i seminariów;
  • zarządzanie trenerami w KAS;
  • opracowywanie i wydawanie publikacji w zakresie prowadzonej działalności informacyjno-edukacyjnej;
  • przygotowywanie i realizację projektów finansowanych z udziałem środków zagranicznych;
  • wykonywanie innych zadań wskazanych przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

  W ramach pozostałej działalności Szkoła realizuje zadania w zakresie:
  • zarządzania nieruchomościami przekazanymi Szkole w użytkowanie lub trwały zarząd oraz gospodarowania zasobami materialnymi;
  • zapewnienia bazy szkoleniowej i hotelowo-gastronomicznej dla potrzeb działalności statutowej;
  • udostępniania bazy noclegowej kadrom KAS i kadrom innych jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych lub przez niego nadzorowanych, w tym urzędu obsługującego tego ministra, delegowanym służbowo, jeżeli nie będzie to utrudniało lub uniemożliwiało realizacji podstawowej działalności Szkoły;
  • udostępniania bazy rekreacyjno-sportowej jednostkom administracji publicznej oraz ich jednostkom organizacyjnym na podstawie porozumień, umów zawartych z tymi jednostkami, jeżeli nie będzie to utrudniało lub uniemożliwiało realizacji podstawowej działalności Szkoły;
  • organizowania zajęć i zawodów sportowych.

  Kadrę dydaktyczną Szkoły stanowią pracownicy i funkcjonariusze zatrudnieni lub pełniący służbę w jednostkach organizacyjnych KAS będący trenerami, wykładowcy akademiccy oraz inne osoby posiadające wiedzę specjalistyczną.

  Szkoła organizuje szkolenia, konferencje, kongresy, sympozja, narady i warsztaty w ramach programów finansowanych z udziałem środków zagranicznych, a także na podstawie porozumień i umów zawartych pomiędzy ministrem właściwym do spraw finansów publicznych a innymi jednostkami budżetowymi.

  Ponadto, we współpracy z uczelniami wyższymi, Szkoła prowadzi specjalistyczne studia podyplomowe na kilku kierunkach, w tym: prawo podatkowe, rachunkowość i finanse, zarządzanie, zwalczanie przestępczości ekonomicznej.

   

  Koordynacja działalności szkoleniowej w KAS

  Szkoła, jako jednostka koordynująca, prowadzi analizy potrzeb szkoleniowych kadr KAS. Efektem tych badań jest opracowanie planu szkoleń centralnych, uwzględniającego priorytety określone w polityce szkoleniowej Szefa KAS. Przygotowany przez Szkołę i zatwierdzony przez Szefa KAS plan jest realizowany w siedzibie KSS i jej filiach.

  Szkoła dostosowuje formy, metody i środki dydaktyczne do rodzaju szkolenia i grupy odbiorców. Rekrutacja uczestników szkoleń odbywa się w oparciu o standardy określone w systemie szkolenia. Badanie efektywności i skuteczności zadań edukacyjnych KSS mierzone jest analizą sprawdzającą wdrażanie przez kadry KAS wiedzy, umiejętności i postaw przekazywanych podczas szkoleń. Skoordynowany i nadzorowany proces szkolenia, realizowany w oparciu o standardy określone przez Szkołę, jest gwarancją jednolitości kształcenia w całym KAS.

   

  Zdalna edukacja

  Potencjał szkoleniowy KSS jest również rozbudowywany dzięki systemowi zdalnego nauczania. Usługa Zdalnej Edukacji Resortu Finansów ATENA2 wspiera proces nauczania i uczenia się metodą e-learningową. Oparta jest ona o system informatyczny oraz dostępna poprzez sieć intranet dla wszystkich pracowników i funkcjonariuszy resortu finansów. Możliwość dostępu do oferty szkoleniowej on-line ułatwia łączenie obowiązków zawodowych z koniecznością ustawicznego kształcenia i podnoszenia kompetencji zawodowych przez pracowników i funkcjonariuszy.

  Krajowa Szkoła Skarbowości kontynuuje realizowany od marca 2013 r., proces koordynacji i rozwoju zdalnego nauczania w resorcie finansów. Resortowa platforma e-learningowa jest obecnie jednym z największych tego typu rozwiązań w kraju i UE. Do zadań Szkoły należy dbałość o wysokie standardy dostarczanej usługi i e-szkoleń, stałe poszerzanie i aktualizowanie zasobów edukacyjnych, analiza i aktualizowanie metodyki e-szkoleń oraz roli zdalnego nauczania w całym modelu edukacyjnym KAS. Jednocześnie w związku z dynamicznym rozwojem technologii i standardów IT niezbędne będzie sprostanie wyzwaniom związanym m.in. z rozwojem urządzeń mobilnych i technologii bezprzewodowych, nowych standardów i wymagań przeglądarek internetowych i formatów multimedialnych oraz zapewnienia kompatybilności platformy z systemami kadrowymi. Docelowo KSS będzie dążyć do stanu, w którym platforma zdalnego nauczania, oprócz pełnienia roli jednego z efektywnych narzędzi edukacyjnych w ofercie Szkoły, stanie się aktywnym miejscem gromadzenia i wymiany wiedzy i doświadczeń pracowników i funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej.

   

  Badania i rozwój

  W celu ciągłego doskonalenia procesów edukacyjnych KSS prowadzi badania i analizy, mające na celu identyfikowanie potrzeb szkoleniowych i rozwojowych kadr KAS oraz uzupełnianie kompetencji wymaganych na stanowiskach pracy. Ponadto Szkoła tworzy i rozwija innowacyjne rozwiązania, a także analizuje i opracowuje nowe metody rozwojowe, zwłaszcza dla kadry kierowniczej KAS. Szkoła prowadzi również analizy porównawcze, przygotowuje plany szkoleń, bada jakość i efektywność szkoleń, a także prowadzi statystyki dla potrzeb działalności edukacyjnej Szkoły.

  W ramach współpracy międzynarodowej KSS kontynuuje współpracę z Komisją Europejską w zakresie opracowywania i wdrażania unijnego planu działań edukacyjnych dla kadr skarbowości oraz wymiany doświadczeń i dobrych praktyk edukacyjnych, w tym z takimi organizacjami jak IOTA (ang. Intra‑European Organisation of Tax Administrations), WCO (ang. World Customs Organisation), czy bezpośrednio ze szkołami skarbowymi w Wielkiej Brytanii, Austrii, Estonii, Finlandii, Szwecji, na Węgrzech.

   

  Działanie Krajowej Szkoły Skarbowości pozwala na efektywniejszą realizację polityki szkoleniowej w KAS. Skupienie edukacyjnych zadań merytorycznych i realizacyjnych w Szkole przyczynia się do:

  1)        wzrostu jakości kształcenia kadr KAS;

  2)        bardziej efektywnego zarządzania finansami KAS w zakresie środków przeznaczanych na kształcenie kadr KAS;

  3)        rozwijania partnerskiej współpracy z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i instytucjami, szkołami i placówkami badawczymi tak, aby możliwe było sprawniejsze wdrażanie uznanych standardów naukowych i międzynarodowych do modelu kształcenia w KAS.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 23.02.2017 Data publikacji: 23.02.2017 13:28 Data ostatniej modyfikacji: 19.04.2018 14:47
  Autor: Urszula Zaberg Osoba publikująca: Urszula Zaberg Osoba modyfikująca: Katarzyna Gaal