Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków

  Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków

  Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków

  Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
  w Krajowej Szkole Skarbowości

  Składanie skarg i wniosków w Krajowej Szkole Skarbowości

  Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz. 46).

  Skargi i wnioski można składać w następujący sposób:

  1.    pisemnie na adres: Krajowa Szkoła Skarbowości, 03-710 Warszawa, ul. Okrzei 4 lub w sprawach dotyczących Filii na jej adres odpowiednio:

  1)   05-127 Białobrzegi gm. Nieporęt, ul. Wczasowa 50,

  2)   84-104 Jastrzębia Góra, ul. Bałtycka 28,

  3)   30-363 Kraków, ul. Rzemieślnicza 20,

  4)   33-370 Muszyna, ul. Nowa 70,

  5)   05-402 Otwock, ul. Kolorowa 13;

  2.    za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat.kss@mz.mofnet.gov.pl;

  3.    faksem na numer: 22 619 51 27;

  4.    osobiście w siedzibie Krajowej Szkoły Skarbowości w Warszawie lub w siedzibach Filii.

  Skargi i wnioski zarówno te nadesłane pocztą, jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (w tym kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z przepisami § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

  Przedmiotem skargi – zgodnie z art. 227 Kpa – może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez Szkołę albo przez jej pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

  Przedmiotem wniosku – zgodnie z art. 241 Kpa – mogą być w szczególności sprawy polepszenia działalności jednostki, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy, zapobiegania nadużyciom i ochrony własności.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: NaN.NaN.NaN Data publikacji: 05.05.2017 08:42 Data ostatniej modyfikacji: 19.04.2018 14:50
  Autor: Katarzyna Gaal Osoba publikująca: Katarzyna Gaal Osoba modyfikująca: Katarzyna Gaal