«Powrót

Polski Ład: Preferencja dla pracodawców zatrudniających specjalistów

Polski Ład: Preferencja dla pracodawców zatrudniających specjalistów

Polski Ład: Preferencja dla pracodawców zatrudniających specjalistów

Na zdjęciu widać napis
  • Polski Ład wprowadził specjalną preferencję dla pracodawców zatrudniających innowacyjnych pracowników.
  • Dzięki niej będzie łatwiej konkurować o fachowców, czyli pracowników o kluczowych umiejętnościach i kompetencjach.

Na czym polega preferencja

Ulga na zatrudnienie innowacyjnych pracowników jest dedykowana dla pracodawców, którzyw zeznaniu rocznym nie odliczyli od swojego dochodu kwot ulgi na działalność badawczo-rozwojową (ulga B+R), ponieważ:

  • w danym roku podatkowym ponieśli stratę, albo
  • wysokość przysługującego odliczenia przekroczy wysokość osiągniętego dochodu.

Taki pracodawca ma możliwość odliczenia kwoty tej ulgi (B+R) od zaliczek na podatek dochodowy odprowadzanych do urzędu skarbowego od wynagrodzeń pracowników.

Kto może korzystać

Z ulgi na wsparcie pracodawców zatrudniających innowacyjnych pracowników mogą skorzystać przedsiębiorcy opodatkowani:

  • według skali podatkowej (PIT-36),
  • podatkiem liniowym (PIT-36L),
  • podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT-8).

Co najmniej 50 proc. czasu pracy

Ulga dotyczy dochodów (przychodów) uzyskiwanych przez tych pracowników, których czas pracy przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej wynosi co najmniej 50% ogólnego czasu pracy w danym miesiącu. Z ulgi mogą również korzystać pracodawcy zatrudniający osoby , których czas przeznaczony na wykonanie usług w zakresie działalności B+R na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w danym miesiącu wynosi co najmniej 50% czasu przeznaczonego na wykonanie usługi. Przedsiębiorcy korzystający z ulgi muszą prowadzić dodatkową ewidencję czasu pracy dla potrzeb działalności B+R.

Ile wynosi odliczenie

Wysokość odliczenia wynosi:

  • iloczyn stawki podatkowej 17% oraz kwoty nieodliczonej ulgi B+R dla przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych (PIT-36);
  • iloczyn stawki podatkowej 19% oraz kwoty nieodliczonej ulgi B+R dla przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem liniowym (PIT-36L);
  • iloczyn stawki podatku 9% lub 19% CIT oraz kwoty nieodliczonej ulgi B+R dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8).

Jak to działa w praktyce

Przykład 1

Przedsiębiorca opodatkowany podatkiem liniowym w 2022 r. poniósł stratę i nie odliczył 4 000 zł ulgi na działalność B+R. W zeznaniu podatkowym za ten rok może wykazać ulgę do odliczenia od zaliczek od wynagrodzeń innowacyjnych pracowników w kwocie 760 zł.

Przedsiębiorca może odliczyć ulgę na innowacyjnych pracowników począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym złożył swoje zeznanie podatkowe. Oznacza to, przedsiębiorca po raz pierwszy będzie mógł skorzystać z ulgi w 2023 r., tj. po złożeniu zeznania podatkowego za 2022 r., aż do końca 2023 r.

Przykład 2

Podatnik, który złożył zeznanie podatkowe za rok 2022 w kwietniu 2023 roku, może rozliczać ulgę (pomniejszyć zaliczki na podatek za innowacyjnych pracowników) w kolejnych miesiącach: od maja do grudnia 2023 roku.

Ulgi nie mogą stosować podatnicy, którzy korzystają z prawa do zwrotu gotówkowego uregulowanego w uldze B+R.

W przypadku utraty prawa do ulgi przedsiębiorca musi zwrócić jej wartość. Może tak się stać, jeśli błędnie ją zastosował (na przykład skorzystał ze zwrotu gotówkowego z tytułu ulgi B+R, a następnie skorzystał z ulgi na wsparcie innowacyjnych pracowników). W takim przypadku przedsiębiorca zobowiązany jest do doliczenia kwot uprzednio odliczonych w ramach ulgi w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym dojdzie do utraty prawa do ulgi.