Działalność Krajowej Szkoły Skarbowości

  Działalność Krajowej Szkoły Skarbowości

  Działalność Krajowej Szkoły Skarbowości

   Zadania Krajowej Szkoły Skarbowości

  Krajowa Szkoła Skarbowości między innymi:

  1) koordynuje działalność szkoleniową w KAS;
  2) opracowuje i rozwija jednolity system szkolenia;
  3) tworzy programy i materiały dydaktyczne;
  4) bada i analizuje potrzeby w zakresie rozwoju zawodowego kadr KAS 5) planuje i organizuje przedsięwzięcia edukacyjne, w tym:
  a) szkolenia, kursy i warsztaty: szkolenie i egzaminy w służbie przygotowawczej oraz potwierdzające kwalifikacje,
  b) konferencje, sympozja i seminaria,
  c) inne formy doskonalenia zawodowego, w tym praktyki i staże zagraniczne;
  6) współpracuje ze szkołami wyższymi w aspektach związanych z organizacją studiów podyplomowych;
  7) bada oraz ocenia jakość i efektywność szkoleń;
  8) zarządza trenerami w KAS;
  9) opracowuje i wydaje publikacje naukowe oraz informacyjno-edukacyjne w zakresie prowadzonej działalności;
  10) przygotowuje i realizuje projekty finansowane z udziałem środków zagranicznych;
  11) promuje działalność Szkoły;
  12) wykonuje inne zadania wskazane przez Ministra oraz Szefa KAS.

  Siedziba i filie
  Siedziba Szkoły mieści się w Warszawie przy ul. Okrzei 4. W ramach struktury organizacyjnej Szkoły funkcjonują filie zlokalizowane w:

  • Białobrzegach,
  • Jastrzębiej Górze,
  • Krakowie,
  • Muszynie,
  • Otwocku,
  • Przemyślu,
  • Wrocławiu,
  • Kamionie.

  Kadra dydaktyczna
  Kadrę dydaktyczną Szkoły tworzą:

  • pracownicy i funkcjonariusze, którzy są zatrudnieni lub pełnią służbę w jednostkach organizacyjnych KAS oraz Ministerstwie Finansów i są trenerami KAS,
  • wykładowcy akademiccy,
  • inne osoby, które mają wiedzę specjalistyczną z określonej dziedziny.


  Przepisy, na podstawie których działa Krajowa Szkoła Skarbowości

  Tryb działania Dyrektora Krajowej Szkoły Skarbowości określają:

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego,
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej,
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej,
  4. Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie organizacji jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz nadania im statutów,
  5. Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie utworzenia delegatur jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz terytorialnego zasięgu ich działania i siedzib.

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 23.02.2017 Data publikacji: 23.02.2017 13:28 Data ostatniej modyfikacji: 27.01.2023 16:22
  Autor: Urszula Zaberg Osoba publikująca: Urszula Zaberg Osoba modyfikująca: Magdalena Bojar