Działalność Krajowej Szkoły Skarbowości

  Działalność Krajowej Szkoły Skarbowości

  Działalność Krajowej Szkoły Skarbowości

  Misją

  Krajowej Szkoły Skarbowości
  jest kształcenie i rozwój do służby publicznej w skarbowości

   

  Krajowa Szkoła Skarbowości została powołana z dniem 1 marca 2017 r. na mocy ustawy z dnia 16 listopada 2016 roku o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1947) i ustawy z dnia 16 listopada 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1948) oraz aktu wykonawczego - Zarządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie organizacji jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz nadania im statutów.

  Krajowa Szkoła Skarbowości objęła dotychczasowy potencjał zgromadzony w Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów. Siedziba Szkoły mieści się w Warszawie przy ul. Okrzei 4. W ramach struktury organizacyjnej Szkoły funkcjonują filie zlokalizowane w dotąd działających ośrodkach zamiejscowych CEZRF w Białobrzegach, Jastrzębiej Górze, Krakowie, Muszynie, Otwocku,Przemyślu i we Wrocławiu.

  Zadania Szkoły obejmują m.in.:
  1) koordynację działalności szkoleniowej w KAS;
  2) opracowanie i rozwój jednolitego systemu szkolenia;
  3) tworzenie programów i materiałów dydaktycznych;
  4) badanie i analizę potrzeb w zakresie rozwoju zawodowego kadr KAS w tym z wykorzystaniem sesji assessmentowych i developmentowych;
  5) planowanie i organizowanie przedsięwzięć edukacyjnych, w tym:
  a) szkoleń, kursów i warsztatów, w tym szkoleń i egzaminów w służbie przygotowawczej oraz potwierdzających kwalifikacje,
  b) konferencji, sympozjów i seminariów,
  c) innych form doskonalenia zawodowego, w tym praktyk i staży zagranicznych;
  6) współpracę ze szkołami wyższymi dotyczącą organizowania studiów podyplomowych w zakresie organizacyjno-administracyjnym;
  7) badanie oraz ocenę jakości i efektywności szkoleń;
  8) zarządzanie trenerami w KAS;
  9) opracowywanie i wydawanie publikacji naukowych oraz informacyjno-edukacyjnych w zakresie prowadzonej działalności;
  10) przygotowywanie i realizację projektów finansowanych z udziałem środków zagranicznych;
  11) promowanie działalności Szkoły;
  12) wykonywanie innych zadań wskazanych przez Ministra oraz Szefa KAS.


  Szkoła może prowadzić działalność w formie zdalnego udostępniania treści informacyjno-edukacyjnych mającą na celu poszerzenie wiedzy i świadomości społeczeństwa w zakresie wybranych zagadnień administracji publicznej.


  Kadrę dydaktyczną Szkoły stanowią pracownicy i funkcjonariusze odpowiednio zatrudnieni albo pełniący służbę w jednostkach organizacyjnych KAS oraz Ministerstwie będący trenerami, wykładowcy akademiccy oraz inne osoby posiadające wiedzę specjalistyczną z określonej dziedziny.


  Szkoła organizuje przedsięwzięcia edukacyjne, o których mowa w ust.1 pkt 5, również:
  1) w ramach programów finansowanych z udziałem środków zagranicznych,
  2) na podstawie porozumień i umów zawartych pomiędzy ministrem właściwym do spraw finansów publicznych a innymi jednostkami budżetowymi.


  W ramach pozostałej działalności Szkoła realizuje zadania w zakresie:
  1) zarządzania nieruchomościami przekazanymi Szkole w użytkowanie lub trwały zarząd oraz gospodarowania zasobami materialnymi;
  2) zapewnienia bazy szkoleniowej, hotelowej i gastronomicznej dla potrzeb działalności statutowej;
  3) udostępniania bazy hotelowej kadrom KAS i kadrom innych jednostek podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym w Ministerstwa, delegowanym służbowo, jeżeli nie będzie to utrudniało lub uniemożliwiało realizacji podstawowej działalności Szkoły;
  4) udostępniania bazy rekreacyjno-sportowej jednostkom administracji publicznej oraz ich jednostkom organizacyjnym na podstawie porozumień, umów zawartych z tymi jednostkami, jeżeli nie będzie to utrudniało lub uniemożliwiało realizacji podstawowej działalności Szkoły;
  5) organizowania zajęć i zawodów sportowych.


  Szkoła może korzystać na podstawie zawartych umów lub porozumień z nieruchomości i obiektów innych niż przekazane Szkole w użytkowanie lub trwały zarząd.

   

  Koordynacja działalności szkoleniowej w KAS

  Szkoła, jako jednostka koordynująca, prowadzi analizy potrzeb szkoleniowych kadr KAS. Efektem tych badań jest opracowanie planu szkoleń centralnych, uwzględniającego priorytety określone w polityce szkoleniowej Szefa KAS. Przygotowany przez Szkołę i zatwierdzony przez Szefa KAS plan jest realizowany w siedzibie KSS i jej filiach.

  Szkoła dostosowuje formy, metody i środki dydaktyczne do rodzaju szkolenia i grupy odbiorców. Rekrutacja uczestników szkoleń odbywa się w oparciu o standardy określone w systemie szkolenia. Badanie efektywności i skuteczności zadań edukacyjnych KSS mierzone jest analizą sprawdzającą wdrażanie przez kadry KAS wiedzy, umiejętności i postaw przekazywanych podczas szkoleń. Skoordynowany i nadzorowany proces szkolenia, realizowany w oparciu o standardy określone przez Szkołę, jest gwarancją jednolitości kształcenia w całym KAS.

   

  Zdalna edukacja

  Potencjał szkoleniowy KSS jest również rozbudowywany dzięki systemowi zdalnego nauczania. Usługa Zdalnej Edukacji Resortu Finansów ATENA2 wspiera proces nauczania i uczenia się metodą e-learningową. Oparta jest ona o system informatyczny oraz dostępna poprzez sieć intranet dla wszystkich pracowników i funkcjonariuszy resortu finansów. Możliwość dostępu do oferty szkoleniowej on-line ułatwia łączenie obowiązków zawodowych z koniecznością ustawicznego kształcenia i podnoszenia kompetencji zawodowych przez pracowników i funkcjonariuszy.

  Krajowa Szkoła Skarbowości kontynuuje realizowany od marca 2013 r., proces koordynacji i rozwoju zdalnego nauczania w resorcie finansów. Resortowa platforma e-learningowa jest obecnie jednym z największych tego typu rozwiązań w kraju i UE. Do zadań Szkoły należy dbałość o wysokie standardy dostarczanej usługi i e-szkoleń, stałe poszerzanie i aktualizowanie zasobów edukacyjnych, analiza i aktualizowanie metodyki e-szkoleń oraz roli zdalnego nauczania w całym modelu edukacyjnym KAS. Jednocześnie w związku z dynamicznym rozwojem technologii i standardów IT niezbędne będzie sprostanie wyzwaniom związanym m.in. z rozwojem urządzeń mobilnych i technologii bezprzewodowych, nowych standardów i wymagań przeglądarek internetowych i formatów multimedialnych oraz zapewnienia kompatybilności platformy z systemami kadrowymi. Docelowo KSS będzie dążyć do stanu, w którym platforma zdalnego nauczania, oprócz pełnienia roli jednego z efektywnych narzędzi edukacyjnych w ofercie Szkoły, stanie się aktywnym miejscem gromadzenia i wymiany wiedzy i doświadczeń pracowników i funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej.

   

  Badania i rozwój

  W celu ciągłego doskonalenia procesów edukacyjnych KSS prowadzi badania i analizy, mające na celu identyfikowanie potrzeb szkoleniowych i rozwojowych kadr KAS oraz uzupełnianie kompetencji wymaganych na stanowiskach pracy. Ponadto Szkoła tworzy i rozwija innowacyjne rozwiązania, a także analizuje i opracowuje nowe metody rozwojowe, zwłaszcza dla kadry kierowniczej KAS. Szkoła prowadzi również analizy porównawcze, przygotowuje plany szkoleń, bada jakość i efektywność szkoleń, a także prowadzi statystyki dla potrzeb działalności edukacyjnej Szkoły.

  W ramach współpracy międzynarodowej KSS kontynuuje współpracę z Komisją Europejską w zakresie opracowywania i wdrażania unijnego planu działań edukacyjnych dla kadr skarbowości oraz wymiany doświadczeń i dobrych praktyk edukacyjnych, w tym z takimi organizacjami jak IOTA (ang. Intra‑European Organisation of Tax Administrations), WCO (ang. World Customs Organisation), czy bezpośrednio ze szkołami skarbowymi w Wielkiej Brytanii, Austrii, Estonii, Finlandii, Szwecji, na Węgrzech.

   

  Działanie Krajowej Szkoły Skarbowości pozwala na efektywniejszą realizację polityki szkoleniowej w KAS. Skupienie edukacyjnych zadań merytorycznych i realizacyjnych w Szkole przyczynia się do:

  1. wzrostu jakości kształcenia kadr KAS;
  2. bardziej efektywnego zarządzania finansami KAS w zakresie środków przeznaczanych na kształcenie kadr KAS;
  3. rozwijania partnerskiej współpracy z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i instytucjami, szkołami i placówkami badawczymi tak, aby możliwe było sprawniejsze wdrażanie uznanych standardów naukowych i międzynarodowych do modelu kształcenia w KAS.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 23.02.2017 Data publikacji: 23.02.2017 13:28 Data ostatniej modyfikacji: 29.06.2021 10:15
  Autor: Urszula Zaberg Osoba publikująca: Urszula Zaberg Osoba modyfikująca: Martyna Kaźmierczak