Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji

  Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji

  Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji

  Składanie skarg, wniosków i petycji w Krajowej Szkole Skarbowości (KSS)

  1. Jak złożyć skargę, wniosek lub petycję:

  Skargę, wniosek lub petycję możesz:

  • złożyć osobiście – sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 w siedzibie Krajowej Szkoły Skarbowości w Warszawie przy ulicy Okrzei 4,
  • przesłać listownie na adres – Krajowa Szkoła Skarbowości, 03-710 Warszawa,
   Stefana Okrzei 4,
  • przesłać faksem – pod numer 22 619-51-27,
  • przesłać pocztą elektroniczną – na adres: sekretariat.kss.warszawa@mf.gov.pl
  • złożyć ustnie do protokołu – w siedzibie głównej KSS w Warszawie.

  W sprawach dotyczących Filii KSS skargi, wnioski lub petycje można składać osobiście, pisemnie, ustnie do protokołu, faksem lub pocztą elektroniczną. Dane adresowe do Filii KSS:

  2. Podstawa prawna skarg, wniosków i petycji:

  Zasady rozpatrywania skarg i wniosków określają następujące akty prawne:

  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
   (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 149 i 650) – Dział VIII Skargi i wnioski,
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46),
  • regulamin organizacyjny Krajowej Szkoły Skarbowości.

  W Krajowej Szkole Skarbowości kwestie składania skarg i wniosków reguluje:

  • Instrukcja przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Krajowej Szkole Skarbowości.

  Zasady rozpatrywania petycji określa:

  • ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870)

  3. Co może być przedmiotem skargi?

  Przedmiotem skargi może być w szczególności:

  • zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez komórki organizacyjne Krajowej Szkoły Skarbowości lub Filie KSS,
  • naruszenie zasad praworządności,
  • naruszenie interesów osób skarżących,
  • przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

  4. Co może być przedmiotem wniosku?

  Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy podniesienia poziomu (usprawnienia) w siedzibie głównej Krajowej Szkoły Skarbowości lub w Filiach KSS kwestii dotyczących:

  • optymalizacji i ulepszenia organizacji;
  • wzmocnienie praworządności,
  • usprawnienie pracy,
  • zapobieganie nadużyciom,
  • ochrony własności,
  • lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

  5. Co może być przedmiotem petycji?

  Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:

  • zmiany przepisów prawa,
  • podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję,
  • życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

  5. Ważne informacje:

  • Dyrektor Krajowej Szkoły Skarbowości w sprawach skarg i wniosków przyjmuje
   w poniedziałki w godz. 15.00-16.00,
  • w skardze lub wniosku należy zamieścić imię, nazwisko i adres zamieszkania - jeśli tego Państwo nie zrobią, pismo pozostanie bez rozpoznania,
  • skargi i wnioski załatwiane są bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od daty wpływu, z zastrzeżeniem art. 237 § 2 kpa;
  • w razie niezałatwienia skargi w wyżej wymienionym terminie stosuje się przepisy
   36-38 kpa., a w razie niezałatwienia wniosku stosuje się przepis art. 245 kpa,
  • jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić jej przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, iż nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpatrzenia,
  • ewidencja skarg i wniosków prowadzona jest w rejestrze skarg i wniosków
   w sekretariacie KSS,
  • zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi lub wniosku powinno zawierać: oznaczenie jednostki, od której pochodzi, wskazanie, w jaki sposób skarga lub wniosek zostały załatwione, podpis Dyrektora KSS lub innej osoby upoważnionej do załatwienia skargi lub wniosku, jeżeli zawiadomienie zostało sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
  • zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi lub wniosku powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o treści art.239 kpa.
  • skarg i wniosków nie przyjmujemy telefonicznie.

  UWAGA:

  Z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze - przetwarzanie w związku
  z Działem VIII Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 149
  i 650) oraz z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5,
  poz. 46) można zapoznać się pod adresem:
  http://www.kss.gov.pl (Ochrona danych osobowych).

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 03.07.2018 Data publikacji: 05.05.2017 08:42 Data ostatniej modyfikacji: 21.11.2022 08:02
  Autor: Katarzyna Gaal Osoba publikująca: Katarzyna Gaal Osoba modyfikująca: Martyna Kaźmierczak